Officers of MSJ

| HOME | English_site | Officers of MSJ |

更新日 2018-10-10 | 作成日 2007-09-15

spore.jpg

Officers of the Mycological Society of Japan

Officers of the Mycological Society of Japan (2017-2018)

Boards of Trustees

Yuichi Yamaoka, President, Tsukuba University

Takashi Yaguchi, Vice President, Chiba University

Yuko Ota
Izumi Okane
Kiminori Shimizu
Chihiro Tanaka
Yutaka Tamai
Yosuke Degawa
Chiharu Nakajima
Michiyo Nabe
Tsutomu Hattori
Akiyoshi Yamada

Secretaries

Toshikazu Imoto, Naoki Endo, Takamichi Orihara, Asahiko Kiyuna, Hisayasu Kobayashi, Daisuke Sakuma, Takashi Shirouzu, Eiji Tanaka, Gajin Taniguchi, Sayaka Ban, Yuri Hirooka, Keiichi Motohashi

Councilors

Tadanori Aimi, Takayuki Aoki, Katsuhiko Ando, Shigehiko Inaba, Takashi Osono, Gen Okada, Takamichi Orihara, Koji Kageyama, Taiga Kasuya, Yuki Shimizu, Kozue Sotome, Eiji Tanaka, Kazuaki Tanaka, Yoshie Terashima, Akira Nakagiri, Hitoshi Neda, Sayaka Ban, Toshimitsu Fukiharu, Kentaro Hosaka, Tamotsu Hoshino, Tomoo Hosoe, Tsuyoshi Hosoya, Nitaro Maekawa, Tetsuhiro Matsuzawa, Kyoko Watanabe

Mycoscience Editorial Board (2017-2018)

Editor-in-Chief
Tsutomu Hattori

Senior Editors
Tadayuki Aoki, Tamotsu Hoshino, Yoshitaka Ono, Yutaka Tamai, Takashi Yaguchi

Editors
Tadanori Aimi, Tsutomu Arie, Feng-Yan Bai, Gerald F. Bills, Chi-Yu Chen, Rikiya Endo, Yu Fukasawa, Yasushi Hashimoto, Yuuri Hirooka, Yoichi Honda, Kentaro Hosaka, Tsuyoshi Hosoya, Shigeki Inaba, Koji Kageyama, Taiga Kasuya, Roland Kirschner, Henning Jørgen Knudsen, Mizuho Kusuda, Ewald Langer, Nitaro Maekawa, Toshizumi Miyamoto, Atsushi Miyazaki, Akira Nakagiri, Chiharu Nakajima, Takamichi Orihara, Cedric Pearce, Norio Sahashi, Hiroki Sato, Kiminori Shimizu, Kozue Sotome, Sung-Oui Suh, Susumi Takamatsu, Eiji Tanaka, Isshin Tanaka, Kazuaki Tanaka, James White, Akiyoshi Yamada, Takashi Yamanaka, Masahide Yamato, Zhu Liang Yang

NEWS LETTER EDITORIAL COMMITTEE (2017-2018)

Editor-in-Chief
Takashi Shirouzu